Πνευματικά Προϊόντα και Παραδοτέα

Μεθοδολογικός Οδηγός

Στόχος του Οδηγού είναι να δημιουργήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και δημιουργία παιχνιδιών και εργαστηρίων για άτομα με Νοητική Αναπηρία. Θα έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο που θα περιέχει πληροφορίες και οδηγίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων (σχεδιασμό, διαφήμιση, εφαρμογή, διάδοση) καθώς και πληροφορίες για τις απαιτήσεις των συν-δημιουργικών εργαστηρίων παιχνιδιών, προαπαιτούμενα τελικών παιχνιδιών και του προγράμματος της τηλε-εκπαίδευσης και σχετικής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, ο Μεθοδολογικός Οδηγός θα συμπεριλαμβάνει:

-Σύντομη εισαγωγή στην Νοητική Υστέρηση, τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία,τις υπάρχουσες συμπεριφορές απέναντι σε άτομα με Ν.Υ., τρόπους συμπερίληψης ατόμων με Ν.Υ., τις ανάγκες και την υποστήριξη των φροντιστών τους

-Κατευθύνσεις σχεδιασμού και σχηματισμού των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών με την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών αμΝ.Υ, ατόμων με Ν.Υ, των φροντιστών τους, σχεδιαστών παιχνιδιών, σπουδαστών πανεπιστημίων, άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας (προγραμματισμός, απαιτούμενοι πόροι, οργάνωση, διαφήμιση, τρόποι προσέγγισης της εκάστοτε ομάδας-στόχου, χρονοδιαγράμματα εργαστηρίων ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, αναθεώρηση των δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας, αναμενόμενες ιδέες, πρωτότυπα παιχνίδια, διάδοση).

-Καθορισμό των αναγκών και των προδιαγραφών των σοβαρών παιχνιδιών με στόχο την εκπαίδευση και συμπερίληψη των αμΝ.Υ.

-Καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των δημιουργηθέντων παιχνιδιών.

-Καθορισμό των αναγκών και προδιαγραφών του Εκπαιδευτικού Υλικού (E-course) της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης για τις ομάδες-στόχους των επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών, φροντιστών.

-Καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και της προσέγγισης της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης σε όρους προσβασιμότητας, χρηστικότητας και εφαρμογών που θα συμπεριληφθούν.

περισσότερα

Μεθοδολογικός Οδηγός

Στόχος του Οδηγού είναι να δημιουργήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και δημιουργία παιχνιδιών και εργαστηρίων για άτομα με Νοητική Αναπηρία. Θα έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο που θα περιέχει πληροφορίες και οδηγίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων (σχεδιασμό, διαφήμιση, εφαρμογή, διάδοση) καθώς και πληροφορίες για τις απαιτήσεις των συν-δημιουργικών εργαστηρίων παιχνιδιών, προαπαιτούμενα τελικών παιχνιδιών και του προγράμματος της τηλε-εκπαίδευσης και σχετικής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, ο Μεθοδολογικός Οδηγός θα συμπεριλαμβάνει:

-Σύντομη εισαγωγή στην Νοητική Υστέρηση, τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία,τις υπάρχουσες συμπεριφορές απέναντι σε άτομα με Ν.Υ., τρόπους συμπερίληψης ατόμων με Ν.Υ., τις ανάγκες και την υποστήριξη των φροντιστών τους

-Κατευθύνσεις σχεδιασμού και σχηματισμού των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών με την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών αμΝ.Υ, ατόμων με Ν.Υ, των φροντιστών τους, σχεδιαστών παιχνιδιών, σπουδαστών πανεπιστημίων, άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας (προγραμματισμός, απαιτούμενοι πόροι, οργάνωση, διαφήμιση, τρόποι προσέγγισης της εκάστοτε ομάδας-στόχου, χρονοδιαγράμματα εργαστηρίων ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, αναθεώρηση των δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας, αναμενόμενες ιδέες, πρωτότυπα παιχνίδια, διάδοση).

-Καθορισμό των αναγκών και των προδιαγραφών των σοβαρών παιχνιδιών με στόχο την εκπαίδευση και συμπερίληψη των αμΝ.Υ.

-Καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των δημιουργηθέντων παιχνιδιών.

-Καθορισμό των αναγκών και προδιαγραφών του Εκπαιδευτικού Υλικού (E-course) της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης για τις ομάδες-στόχους των επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών, φροντιστών.

-Καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και της προσέγγισης της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης σε όρους προσβασιμότητας, χρηστικότητας και εφαρμογών που θα συμπεριληφθούν.

Learn more

Methodological Guide

download

Guide’ s objective is to create the guidelines for organizing and creating games and workshops for pwID. It will result in a document containing information and instructions on all phases of such activities (planning, advertising, implementing, disseminating) as well as information about the requirements of the co-creating game workshops, final games requirements and the e-learning course and platform.

More specifically the Methodological guide will include:

-Brief introduction on Intellectual disorder, needs of pwID, existing attitudes towards pwID, ways of inclusion of pwID, their carers needs and facilitation.

-Formation and design of game co-creation workshops with the participation of healthcare professionals, trainers of pwID, pwID, their carers, game-designers, university students, other members of local society (planning, resources needed, organizing, advertising, ways of engaging each group of participants, timetable of workshops depending on the size of organization, refinement of co-creation workshops activities, expected ideas- games prototypes, disseminating).

-Determination of needs and specifications of serious games focusing on training and inclusion of pwID.

-Determination of evaluation criteria for the created games

-Determination of needs and specifications of the Training Material (E-course) of the e-learning platform for targeted groups healthcare professionals, educators, carers.

-Determination of the technical specifications and approach of e-learning platform in terms of accessibility, usability and applications to be included.

Serious Games

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι όχι μόνο να δημιουργηθούν παιχνίδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των αμΝ. Υ. – γνωστικές δεξιότητες (γλώσσα και ανάγνωση, χρήματα, χρόνος, αριθμοί και αυτό-προσανατολισμό), κοινωνικές δεξιότητες (διαπροσωπικές, κοινωνική ευθύνη, αυτό-σεβασμός, ορθή κρίση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητα τήρησης κανόνων, αποφυγή θυματοποίησης) και πρακτικές ικανότητες (προσωπική φροντίδα, ικανότητες σχετιζόμενες με την εργασία, υγιεινή, μετακίνηση, προγραμματισμός, ασφάλεια, χρήση χρημάτων και χρήση τηλεφώνου), αλλά και να σχεδιαστεί η αρχική ιδέα του παιχνιδιού μέσα από εργαστήρια συν-δημιουργίας με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών προς τα αμΝ..Υ, την ενίσχυση της συμπερίληψης τους και την αλλαγή στάσης απέναντί τους.

Πριν την ανάπτυξη των παιχνιδιών, κάθε εταίρος του οποίου ο στόχος είναι τα αμΝ.Υ. θα διοργανώσει και θα υλοποιήσει ένα εργαστήρι συν-δημιουργίας παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του οποίου ειδικοί/εκπαιδευτές αμΝ.Υ., φοιτητές πανεπιστημίων ή/και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν οι βασικές ιδέες των παιχνιδιών ακολουθώντας τους κανόνες που προκύπτουν από το Μεθοδολογικό Οδηγό.

Ύστερα, όλοι οι εταίροι θα ενημερωθούν για τις ιδέες και τα πρωτότυπα παιχνίδια και θα επιλέξουν 6 από αυτά για επιπλέον ανάπτυξη μέσω του σχεδίου. Οι επιλεγμένες ιδέες θα γίνουν πλήρως αναπτυγμένα παιχνίδια και θα δοκιμαστούν σε ομάδες αμΝ.Υ. έτσι ώστε να ληφθεί ανατροφοδότηση για την τελική τους ανάπτυξη και εφαρμογή.

6 σοβαρά παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας (ιστοχώρος / τηλε-πλατφόρμα) ενώ οδηγοί για το πώς να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά θα τα συνοδεύουν.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ

Serious Games

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι όχι μόνο να δημιουργηθούν παιχνίδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των αμΝ. Υ. – γνωστικές δεξιότητες (γλώσσα και ανάγνωση, χρήματα, χρόνος, αριθμοί και αυτό-προσανατολισμό), κοινωνικές δεξιότητες (διαπροσωπικές, κοινωνική ευθύνη, αυτό-σεβασμός, ορθή κρίση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητα τήρησης κανόνων, αποφυγή θυματοποίησης) και πρακτικές ικανότητες (προσωπική φροντίδα, ικανότητες σχετιζόμενες με την εργασία, υγιεινή, μετακίνηση, προγραμματισμός, ασφάλεια, χρήση χρημάτων και χρήση τηλεφώνου), αλλά και να σχεδιαστεί η αρχική ιδέα του παιχνιδιού μέσα από εργαστήρια συν-δημιουργίας με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών προς τα αμΝ..Υ, την ενίσχυση της συμπερίληψης τους και την αλλαγή στάσης απέναντί τους.

Πριν την ανάπτυξη των παιχνιδιών, κάθε εταίρος του οποίου ο στόχος είναι τα αμΝ.Υ. θα διοργανώσει και θα υλοποιήσει ένα εργαστήρι συν-δημιουργίας παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του οποίου ειδικοί/εκπαιδευτές αμΝ.Υ., φοιτητές πανεπιστημίων ή/και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν οι βασικές ιδέες των παιχνιδιών ακολουθώντας τους κανόνες που προκύπτουν από το Μεθοδολογικό Οδηγό.

Ύστερα, όλοι οι εταίροι θα ενημερωθούν για τις ιδέες και τα πρωτότυπα παιχνίδια και θα επιλέξουν 6 από αυτά για επιπλέον ανάπτυξη μέσω του σχεδίου. Οι επιλεγμένες ιδέες θα γίνουν πλήρως αναπτυγμένα παιχνίδια και θα δοκιμαστούν σε ομάδες αμΝ.Υ. έτσι ώστε να ληφθεί ανατροφοδότηση για την τελική τους ανάπτυξη και εφαρμογή.

6 σοβαρά παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας (ιστοχώρος / τηλε-πλατφόρμα) ενώ οδηγοί για το πώς να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά θα τα συνοδεύουν.

Serious Games

The goal of this output is not only to create games addressing specific abilities of pwID – conceptual skills (language & literacy, money, time, number and self-direction), social skills (interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, gullibility, naïveté, social problem solving, the ability to follow or obey rules and to avoid being victimized) and practical skills (personal care, work-related skills, healthcare, travel & ransportation, schedules, safety, use of money and use of telephone), but also to design the initial idea of the game through the co-creation game workshop in order to make local communities aware of pwID, enhance inclusion and change the attitude towards them

Before the development of the games each Partner whose focus group is pwID will organize and hold a co-creation game workshop during which ID trainers/specialists, healthcare professionals, game-designers, pwID, their carers, university students or other people from local community will create the main ideas of games following the rules of the resulting Methodological Guide.

Afterwards all the partners will be informed about the ideas and prototype games and will select 6 of them for further development through the project. The selected ideas will become fully developed games and be tested to pwID in order to get feedback for their final development and implementation.

6 serious games will be available through the website / e-platform while guides on how to play and use them effectively will accompany them.

E-Platform with E-Course

Η τηλε-πλατφόρμα με τα τηλε-μαθήματα θα είναι ο απόηχος των προσπαθειών του σχεδίου. Θα χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του μεθοδολογικού οδηγού και της ανάπτυξης των παιχνιδιών και θα περιέχει ένα κύκλο μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης στοχευόμενο σε εκπαιδευτές αμΝ.Υ, φροντιστές και άτομα της τοπικής κοινωνίας που ενδιαφέρονται για το θέμα. Θα τους οδηγήσει μέσα από όλα τα βήματα στην κατανόηση της ΝΑ, στην διοργάνωση εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών και στην εφαρμογή των τελικών παιχνιδιών με αμΝ.Υ. Ο σκοπός είναι να μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για την διοργάνωση των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών στοχευόμενων σε αμΝ.Υ. στην δική τους χώρα, να ενδυναμωθούν οι ικανότητές τους και να δημιουργηθεί αντίκτυπος σε όρους συμπερίληψης.

Ο κύκλος τηλε-μαθημάτων θα συμβάλλει:

-στην αλλαγή της στάσης των τοπικών κοινωνιών προς τα αμΝ.Υ και θα ενισχύσει την συμπερίληψή τους

-θα ενδυναμώσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών αμΝ.Υ. και των επαγγελματιών σε όρους συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες, υλοποίησης εργαστηρίων και υλικού συν-δημιουργίας καθώς και προσαρμογής σε αλλαγές και δυσκολίες

-θα ενδυναμώσει τις ικανότητες των φροντιστών μέσω της εκπαίδευσης για την εφαρμογή των παιχνιδιών

-θα ενδυναμώσει την ενημέρωση των ανθρώπων για θέματα που αφορούν την Νοητική Αναπηρία και την συμπερίληψη αμΝ.Υ.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Πνευματικά Προϊόντα και Παραδοτέα

Methodological Guide

Guide’ s objective is to create the guidelines for organizing and creating games and workshops for pwID. It will result in a document containing information and instructions on all phases of such activities (planning, advertising, implementing, disseminating) as well as information about the requirements of the co-creating game workshops, final games requirements and the e-learning course and platform.

More specifically the Methodological guide will include:

-Brief introduction on Intellectual disorder, needs of pwID, existing attitudes towards pwID, ways of inclusion of pwID, their carers needs and facilitation.

-Formation and design of game co-creation workshops with the participation of healthcare professionals, trainers of pwID, pwID, their carers, game-designers, university students, other members of local society (planning, resources needed, organizing, advertising, ways of engaging each group of participants, timetable of workshops depending on the size of organization, refinement of co-creation workshops activities, expected ideas- games prototypes, disseminating).

-Determination of needs and specifications of serious games focusing on training and inclusion of pwID.

-Determination of evaluation criteria for the created games

-Determination of needs and specifications of the Training Material (E-course) of the e-learning platform for targeted groups healthcare professionals, educators, carers.

-Determination of the technical specifications and approach of e-learning platform in terms of accessibility, usability and applications to be included.

Learn more

Μεθοδολογικός Οδηγός

Στόχος του Οδηγού είναι να δημιουργήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και δημιουργία παιχνιδιών και εργαστηρίων για άτομα με Νοητική Αναπηρία. Θα έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο που θα περιέχει πληροφορίες και οδηγίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων (σχεδιασμό, διαφήμιση, εφαρμογή, διάδοση) καθώς και πληροφορίες για τις απαιτήσεις των συν-δημιουργικών εργαστηρίων παιχνιδιών, προαπαιτούμενα τελικών παιχνιδιών και του προγράμματος της τηλε-εκπαίδευσης και σχετικής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, ο Μεθοδολογικός Οδηγός θα συμπεριλαμβάνει:

-Σύντομη εισαγωγή στην Νοητική Υστέρηση, τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία,τις υπάρχουσες συμπεριφορές απέναντι σε άτομα με Ν.Υ., τρόπους συμπερίληψης ατόμων με Ν.Υ., τις ανάγκες και την υποστήριξη των φροντιστών τους

-Κατευθύνσεις σχεδιασμού και σχηματισμού των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών με την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών αμΝ.Υ, ατόμων με Ν.Υ, των φροντιστών τους, σχεδιαστών παιχνιδιών, σπουδαστών πανεπιστημίων, άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας (προγραμματισμός, απαιτούμενοι πόροι, οργάνωση, διαφήμιση, τρόποι προσέγγισης της εκάστοτε ομάδας-στόχου, χρονοδιαγράμματα εργαστηρίων ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, αναθεώρηση των δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας, αναμενόμενες ιδέες, πρωτότυπα παιχνίδια, διάδοση).

-Καθορισμό των αναγκών και των προδιαγραφών των σοβαρών παιχνιδιών με στόχο την εκπαίδευση και συμπερίληψη των αμΝ.Υ.

-Καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των δημιουργηθέντων παιχνιδιών.

-Καθορισμό των αναγκών και προδιαγραφών του Εκπαιδευτικού Υλικού (E-course) της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης για τις ομάδες-στόχους των επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών, φροντιστών.

-Καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και της προσέγγισης της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης σε όρους προσβασιμότητας, χρηστικότητας και εφαρμογών που θα συμπεριληφθούν.

download

Serious Games

The goal of this output is not only to create games addressing specific abilities of pwID – conceptual skills (language & literacy, money, time, number and self-direction), social skills (interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, gullibility, naïveté, social problem solving, the ability to follow or obey rules and to avoid being victimized) and practical skills (personal care, work-related skills, healthcare, travel & ransportation, schedules, safety, use of money and use of telephone), but also to design the initial idea of the game through the co-creation game workshop in order to make local communities aware of pwID, enhance inclusion and change the attitude towards them

Before the development of the games each Partner whose focus group is pwID will organize and hold a co-creation game workshop during which ID trainers/specialists, healthcare professionals, game-designers, pwID, their carers, university students or other people from local community will create the main ideas of games following the rules of the resulting Methodological Guide.

Afterwards all the partners will be informed about the ideas and prototype games and will select 6 of them for further development through the project. The selected ideas will become fully developed games and be tested to pwID in order to get feedback for their final development and implementation.

6 serious games will be available through the website / e-platform while guides on how to play and use them effectively will accompany them.

Serious Games

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι όχι μόνο να δημιουργηθούν παιχνίδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των αμΝ. Υ. – γνωστικές δεξιότητες (γλώσσα και ανάγνωση, χρήματα, χρόνος, αριθμοί και αυτό-προσανατολισμό), κοινωνικές δεξιότητες (διαπροσωπικές, κοινωνική ευθύνη, αυτό-σεβασμός, ορθή κρίση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητα τήρησης κανόνων, αποφυγή θυματοποίησης) και πρακτικές ικανότητες (προσωπική φροντίδα, ικανότητες σχετιζόμενες με την εργασία, υγιεινή, μετακίνηση, προγραμματισμός, ασφάλεια, χρήση χρημάτων και χρήση τηλεφώνου), αλλά και να σχεδιαστεί η αρχική ιδέα του παιχνιδιού μέσα από εργαστήρια συν-δημιουργίας με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών προς τα αμΝ..Υ, την ενίσχυση της συμπερίληψης τους και την αλλαγή στάσης απέναντί τους.

Πριν την ανάπτυξη των παιχνιδιών, κάθε εταίρος του οποίου ο στόχος είναι τα αμΝ.Υ. θα διοργανώσει και θα υλοποιήσει ένα εργαστήρι συν-δημιουργίας παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του οποίου ειδικοί/εκπαιδευτές αμΝ.Υ., φοιτητές πανεπιστημίων ή/και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν οι βασικές ιδέες των παιχνιδιών ακολουθώντας τους κανόνες που προκύπτουν από το Μεθοδολογικό Οδηγό.

Ύστερα, όλοι οι εταίροι θα ενημερωθούν για τις ιδέες και τα πρωτότυπα παιχνίδια και θα επιλέξουν 6 από αυτά για επιπλέον ανάπτυξη μέσω του σχεδίου. Οι επιλεγμένες ιδέες θα γίνουν πλήρως αναπτυγμένα παιχνίδια και θα δοκιμαστούν σε ομάδες αμΝ.Υ. έτσι ώστε να ληφθεί ανατροφοδότηση για την τελική τους ανάπτυξη και εφαρμογή.

6 σοβαρά παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας (ιστοχώρος / τηλε-πλατφόρμα) ενώ οδηγοί για το πώς να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά θα τα συνοδεύουν.

E-Platform with E-Course

The e-platform with the e-course will be the culmination of the project’s efforts. It will use the results of the methodological guide and the development of games and contain an e-learning course targeted at ID trainers, carers and people of local community who are interested on the topic. It will guide them through all steps of understanding ID, organize co-creation game workshops and implement the finalized games to pwID. The scope is to turn them able to use this knowledge in order to organize co-creation game workshops targeted at pwID in their own country, empower their skills and create an impact in terms of inclusion.

The e-course will result in:

-changing the attitude of local communities towards pwID and enhance inclusion

-empower the skills of ID trainers and professionals in terms of cooperation with other professionals, creating co-created workshops and self-created material, adapt to changes and implications

-empower the skills of carers through the training of implementation of games

-empower the awareness of people about ID and inclusion of pwID