Πνευματικά Προϊόντα και Παραδοτέα

Μεθοδολογικός Οδηγός

Στόχος του Οδηγού είναι να δημιουργήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και δημιουργία παιχνιδιών και εργαστηρίων για άτομα με Νοητική Αναπηρία. Θα έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο που θα περιέχει πληροφορίες και οδηγίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων (σχεδιασμό, διαφήμιση, εφαρμογή, διάδοση) καθώς και πληροφορίες για τις απαιτήσεις των συν-δημιουργικών εργαστηρίων παιχνιδιών, προαπαιτούμενα τελικών παιχνιδιών και του προγράμματος της τηλε-εκπαίδευσης και σχετικής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, ο Μεθοδολογικός Οδηγός θα συμπεριλαμβάνει:

-Σύντομη εισαγωγή στην Νοητική Υστέρηση, τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία,τις υπάρχουσες συμπεριφορές απέναντι σε άτομα με Ν.Υ., τρόπους συμπερίληψης ατόμων με Ν.Υ., τις ανάγκες και την υποστήριξη των φροντιστών τους

-Κατευθύνσεις σχεδιασμού και σχηματισμού των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών με την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών αμΝ.Υ, ατόμων με Ν.Υ, των φροντιστών τους, σχεδιαστών παιχνιδιών, σπουδαστών πανεπιστημίων, άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας (προγραμματισμός, απαιτούμενοι πόροι, οργάνωση, διαφήμιση, τρόποι προσέγγισης της εκάστοτε ομάδας-στόχου, χρονοδιαγράμματα εργαστηρίων ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, αναθεώρηση των δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας, αναμενόμενες ιδέες, πρωτότυπα παιχνίδια, διάδοση).

-Καθορισμό των αναγκών και των προδιαγραφών των σοβαρών παιχνιδιών με στόχο την εκπαίδευση και συμπερίληψη των αμΝ.Υ.

-Καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των δημιουργηθέντων παιχνιδιών.

-Καθορισμό των αναγκών και προδιαγραφών του Εκπαιδευτικού Υλικού (E-course) της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης για τις ομάδες-στόχους των επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών, φροντιστών.

-Καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και της προσέγγισης της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης σε όρους προσβασιμότητας, χρηστικότητας και εφαρμογών που θα συμπεριληφθούν.

Σοβαρά Παιχνίδια

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι όχι μόνο να δημιουργηθούν παιχνίδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των αμΝ. Υ. – γνωστικές δεξιότητες (γλώσσα και ανάγνωση, χρήματα, χρόνος, αριθμοί και αυτό-προσανατολισμό), κοινωνικές δεξιότητες (διαπροσωπικές, κοινωνική ευθύνη, αυτό-σεβασμός, ορθή κρίση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητα τήρησης κανόνων, αποφυγή θυματοποίησης) και πρακτικές ικανότητες (προσωπική φροντίδα, ικανότητες σχετιζόμενες με την εργασία, υγιεινή, μετακίνηση, προγραμματισμός, ασφάλεια, χρήση χρημάτων και χρήση τηλεφώνου), αλλά και να σχεδιαστεί η αρχική ιδέα του παιχνιδιού μέσα από εργαστήρια συν-δημιουργίας με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών προς τα αμΝ..Υ, την ενίσχυση της συμπερίληψης τους και την αλλαγή στάσης απέναντί τους.

Πριν την ανάπτυξη των παιχνιδιών, κάθε εταίρος του οποίου ο στόχος είναι τα αμΝ.Υ. θα διοργανώσει και θα υλοποιήσει ένα εργαστήρι συν-δημιουργίας παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του οποίου ειδικοί/εκπαιδευτές αμΝ.Υ., φοιτητές πανεπιστημίων ή/και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν οι βασικές ιδέες των παιχνιδιών ακολουθώντας τους κανόνες που προκύπτουν από το Μεθοδολογικό Οδηγό.

Ύστερα, όλοι οι εταίροι θα ενημερωθούν για τις ιδέες και τα πρωτότυπα παιχνίδια και θα επιλέξουν 6 από αυτά για επιπλέον ανάπτυξη μέσω του σχεδίου. Οι επιλεγμένες ιδέες θα γίνουν πλήρως αναπτυγμένα παιχνίδια και θα δοκιμαστούν σε ομάδες αμΝ.Υ. έτσι ώστε να ληφθεί ανατροφοδότηση για την τελική τους ανάπτυξη και εφαρμογή.

6 σοβαρά παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας (ιστοχώρος / τηλε-πλατφόρμα) ενώ οδηγοί για το πώς να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά θα τα συνοδεύουν.

Τηλε-Πλατφόρμα με Τηλε-Μαθήματα

Η τηλε-πλατφόρμα με τα τηλε-μαθήματα θα είναι ο απόηχος των προσπαθειών του σχεδίου. Θα χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του μεθοδολογικού οδηγού και της ανάπτυξης των παιχνιδιών και θα περιέχει ένα κύκλο μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης στοχευόμενο σε εκπαιδευτές αμΝ.Υ, φροντιστές και άτομα της τοπικής κοινωνίας που ενδιαφέρονται για το θέμα. Θα τους οδηγήσει μέσα από όλα τα βήματα στην κατανόηση της ΝΑ, στην διοργάνωση εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών και στην εφαρμογή των τελικών παιχνιδιών με αμΝ.Υ. Ο σκοπός είναι να μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για την διοργάνωση των εργαστηρίων συν-δημιουργίας παιχνιδιών στοχευόμενων σε αμΝ.Υ. στην δική τους χώρα, να ενδυναμωθούν οι ικανότητές τους και να δημιουργηθεί αντίκτυπος σε όρους συμπερίληψης.

Ο κύκλος τηλε-μαθημάτων θα συμβάλλει:

-στην αλλαγή της στάσης των τοπικών κοινωνιών προς τα αμΝ.Υ και θα ενισχύσει την συμπερίληψή τους

-θα ενδυναμώσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών αμΝ.Υ. και των επαγγελματιών σε όρους συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες, υλοποίησης εργαστηρίων και υλικού συν-δημιουργίας καθώς και προσαρμογής σε αλλαγές και δυσκολίες

-θα ενδυναμώσει τις ικανότητες των φροντιστών μέσω της εκπαίδευσης για την εφαρμογή των παιχνιδιών

-θα ενδυναμώσει την ενημέρωση των ανθρώπων για θέματα που αφορούν την Νοητική Αναπηρία και την συμπερίληψη αμΝ.Υ.