Καλωσήρθατε στο ID GAMES

Συν-δημιουργώντας υποστηρικτικά παιχνίδια για την ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Το πρόγραμμα “ID GAMES” βασίζεται στη φιλοσοφία ότι σε κάθε άτομο θα πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, καθώς και της αποδοχής του ως ισάξιο μέλος της κοινωνίας. Η έννοια της κοινωνικής ένταξης ορίζεται ως «μια διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών που προωθούν την συμμετοχή στην κοινωνία, ιδιαίτερα των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μέσω της ενίσχυσης ευκαιριών, πρόσβασης σε πόρους, ενδυνάμωσης της φωνής και σεβασμού των δικαιωμάτων». (UN Report on the World Social Situation,  2016).

Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες συναντάμε και τα άτομα με Νοητική Αναπηρία/Νοητική Υστέρηση (ΝΥ), τα οποία μπορεί να βιώνουν αποκλεισμό όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες στην κοινότητα, κυρίως λόγω των κοινωνικών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Η Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επιδρά στην προσαρμοστική συμπεριφορά και τη νοητική λειτουργία ενός ατόμου (AAIDD, 2013). Τα άτομα με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) έχουν αρκετούς περιορισμούς όσον αφορά τις γνωστικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες τους. Τα «Σοβαρά Παιχνίδια» ή αλλιώς Serious Games (φυσικά ή/και ψηφιακά) αποτελούν μια αποδεκτή μορφή μη φαρμακευτικής παρέμβασης για τα άτομα με ΝΥ γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα διερεύνησης και ενίσχυσης της προσοχής δημιουργώντας συνθήκες που δεν προκαλούν πίεση στον συμμετέχοντα.

Από την άλλη πλευρά, τα παραδοσιακά παιχνίδια συχνά δεν είναι κατάλληλα για άτομα με νοητικές δυσκολίες με αποτέλεσμα τα άτομα να χάνουν το ενδιαφέρον τους πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

The “ID GAMES” project is based on the belief that each person should be given the chance to be accepted, valued and have equal opportunities to develop their skills and personality. Social inclusion is defined as “the process of improving the terms of participation in society, particularly for people who are disadvantaged, through enhancing opportunities, access to resources, voice and respect for rights.” (UN Report on the World Social Situation, 2016).

Among those groups are people assessed with Intellectual Disability (ID) who may be excluded in mainstream community activities due to social challenges they encounter. Intellectual Disability (ID) is a developmental disorder that affects the adaptive behavior and intellectual functioning of a person, (AAIDD, 2013). People with ID (pwID) face major limitations in conceptual skills, social skills and practical skills. Serious games (physical and/or digital ones) are a well-known non pharmaceutical practice for pwID because they offer a pressure-free environment of experimentation as well as better capture of attention.

Traditional games often do not apply to people cognitively challenged, and lead them to lose interest quicker and more easily.

Καλωσήρθατε στο ID GAMES

Loading...

Αποτελέσματα

Μεθοδολογικός Οδηγός

Ανάπτυξη παιχνιδιών

Πλατφόρμα e-learning

Συνεργάτες

Νέα

Συν-δημιουργώντας υποστηρικτικά παιχνίδια για την ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Το πρόγραμμα “ID GAMES” βασίζεται στη φιλοσοφία ότι σε κάθε άτομο θα πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, καθώς και της αποδοχής του ως ισάξιο μέλος της κοινωνίας. Η έννοια της κοινωνικής ένταξης ορίζεται ως «μια διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών που προωθούν την συμμετοχή στην κοινωνία, ιδιαίτερα των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μέσω της ενίσχυσης ευκαιριών, πρόσβασης σε πόρους, ενδυνάμωσης της φωνής και σεβασμού των δικαιωμάτων». (UN Report on the World Social Situation,  2016).

Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες συναντάμε και τα άτομα με Νοητική Αναπηρία/Νοητική Υστέρηση (ΝΥ), τα οποία μπορεί να βιώνουν αποκλεισμό όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες στην κοινότητα, κυρίως λόγω των κοινωνικών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Η Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επιδρά στην προσαρμοστική συμπεριφορά και τη νοητική λειτουργία ενός ατόμου (AAIDD, 2013). Τα άτομα με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) έχουν αρκετούς περιορισμούς όσον αφορά τις γνωστικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες τους. Τα «Σοβαρά Παιχνίδια» ή αλλιώς Serious Games (φυσικά ή/και ψηφιακά) αποτελούν μια αποδεκτή μορφή μη φαρμακευτικής παρέμβασης για τα άτομα με ΝΥ γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα διερεύνησης και ενίσχυσης της προσοχής δημιουργώντας συνθήκες που δεν προκαλούν πίεση στον συμμετέχοντα.

Από την άλλη πλευρά, τα παραδοσιακά παιχνίδια συχνά δεν είναι κατάλληλα για άτομα με νοητικές δυσκολίες με αποτέλεσμα τα άτομα να χάνουν το ενδιαφέρον τους πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Loading...

Αποτελέσματα

Methodological Guide

Serious games

e-learning platform

Συνεργάτες

Νέα